โปรแกรมบัญชี ERP Impress Professional Software

พฤศจิกายน 24, 2009

โปรแกรมบัญชี ERP Impress Professional

โปรแกรมบัญชี ERP Impress Professional – คำตอบสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
เป็นโปรแกรม ERP ของไทยที่พัฒนาโดยมืออาชีพอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี จึงเป็นโปรแกรมที่มีความเสถียรในการใช้งานสูง สามารถรองรับการใช้งาน Online ผ่าน Internet ทั้งยังออกแบบให้มีหลาย version ที่สามารถรองรับการใช้งานสำหรับธุรกิจเฉพาะแต่ละประเภท เช่น

–  ธุรกิจ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้ง
–  โรงงาน อุตสหกรรม  ผลิต
–  ธุรกิจให้ บริการ ศูนย์บริการ ที่ปรึกษา สำนักงานบัญชี สำนักงานกฏหมาย
–  ธุรกิจ Import/Export
–  ธุรกิจ ประกันภัย
–  ธุรกิจ จัดจำหน่าย : เน้นเรื่องสินค้าที่มี Serial No., Barcode, Color, Style, Size สินค้าคงเหลือ และวันหมดอายุสินค้า รองรับระบบฝากขาย  consigment
–  ธุรกิจ  ชิปปิ้ง ขนส่ง
–  ธุรกิจ  ให้เช่าพื้นที่ ในลักษณะต่างๆ
–  ธุรกิจ บริหารกองทุน Impress Professional for Fund Account

โปรแกรม ERP Impress Professional  แยกออกเป็นโปรแกรมระบบงานต่างๆ

1.       System Manager Module – (โปรแกรมระบบจัดการร่วม)
2.       General Ledger Module  – (โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท)
3.       Tax System Module – (โปรแกรมระบบภาษี)
4.       Financial Report Module – (โปรแกรมระบบวิเคราะห์งบการเงิน)
5.       Inventory Control  Module – (โปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง)
6.       Purchase Order Module – (โปรแกรมระบบจัดซื้อ)
7.       Account Payable Module – (โปรแกรมระบบบัญชีเจ้าหนี้)
8.       Cash & Bank Module – (โปรแกรมระบบเงินสดและธนาคาร)
9.       Order Entry Module – (โปรแกรมระบบจอง/ขาย)
10.    Account Receivable Module – (โปรแกรมระบบบัญชีลูกหนี้)
11.    Sales Analysis Module – (โปรแกรมระบบวิเคราะห์ขาย)
12.    Fixed Asset Module – (โปรแกรมระบบสินทรัพย์)

ระบบงานรองรับธุรกิจเฉพาะ

1.        Production Planning – (โปรแกรมระบบวางแผนการผลิต)
2.        Activity Base Costing – (โปรแกรมระบบต้นทุนตามกิจกรรม)
3.        Bill of Material – (โปรแกรมระบบสูตรการผลิต)
4.        Job Cost Module – (โปรแกรมระบบบัญชีต้นทุนตามงาน)
5.        Point Of Sales – (โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน)
6.        Warehouse Management System – (ระบบจัดการคลังสินค้า)
7.        Consignment – (โปรแกรมระบบฝากขาย)
8.        Rental Business – (โปรแกรมระบบให้เช่าพื้นที่)
9.        Account for Fund Management (โปรแกรมระบบบัญชีสำหรับจัดการกองทุน)

บริษัท : Business Computer Service Center Co., Ltd.
เว็บไซต์ :  http://www.bcsc.co.th  http://impresssoft.com
โทร : 026750110-4

Advertisements

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.